دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تایید صلاحیت پزشکی صنعت نفت
 1. دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تایید صلاحیت پزشکی بدو استخدام در صنعت نفت
 2. دستورالعمل نحوه انجام معاینات دوره‌ای در کارکنان صنعت نفت
 3. دستورالعمل نحوه انجام معاینات بازگشت به کار و معاینات تناسب برای کار در کاکنان صنعت نفت
 4. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پیش از بازنشستگی در کارکنان وزارت نفت
 5. دستورالعمل نحوه غربالگری سلامت عمومی در کارکنان صنعت نفت
 6. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی برای کار در فضاهای بسته و محدود
 7. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در رانندگان جرثقیل و لیفتراک
 8. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در غواصان صنعت نفت
 9. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در مشاغل دریانوردی و کشتیرانی صنعت نفت
 10. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در رانندگان صنعت نفت
 11. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در آتش‌نشانان صنعت نفت
 12. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در کارکنان اماکن مواد غذایی
 13. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت
 14. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در کارکنان offshore در صنعت نفت
 15. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی پرتوکاران در صنعت نفت
 16. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در کارکنان حراست صنعت نفت
 17. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی برای کار در ارتفاع
 18. دستورالعمل نحوه غربالگری سلامت روان در کارکنان صنعت نفت
 19. دستورالعمل نحوه انجام و تفسیر ادیومتری در معاینات طب صنعتی کارکنان صنعت نفت
 20. راهنمای انجام و تفسیر اسپیرومتری در معاینات کارکنان صنعت نفت
 21. دستورالعمل و نحوه صدور استعلاجی و ارجاع بیماران به شوراهای پزشکی صنعت نفت
 22. دستورالعمل نحوه شناسایی، گزارش‌دهی و ثبت بیماری‌های شغلی در صنعت نفت
 23. دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی قبل از استفاده از رسپیراتور
 24. دستورالعمل نحوه ارزیابی شاخص‌های غیبت از کار در صنعت نفت
 25. راهنمای شاخص‌های سلامت کارکنان صنعت نفت