مجوز ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای

مرکز تخصصی طب کار و صنعت پیروزی تحت نظارت معاونت بهداشت شهید بهشتی خدمات بهداشت حرفه‌ای را ارائه می‌نماید. در این بخش می‌توانید مجوز این مرکز را مشاهده نمایید.

گواهی‌های کالیبراسیون

هرکجا بحث اندازه‌گیری باشد، کالیبراسیون حرف اول را می‌زند. کالیبراسیون نشان دهنده‌ی میزان تطابق دستگاه با استانداردهای اندازه‌گیری است. دستگاه‌های فاقد گواهی کالیبراسیون ممکن است دچار خطا در اندازه‌گیری شوند که تاثیر نامطلوبی روی دقت نتایج دارد.

در این بخش تعدادی از گواهی‌های کالیبراسیون مرکز تخصصی طب کار و صنعت پیروزی را مشاهده می‌کنید. گواهی‌های ما تضمین می‌کنند نتایج خدماتی که به شما می‌دهیم کاملا دقیق و قابل اعتماد هستند.

میدان مغناطیسی

متر لیزری

لوکس متر دیجیتال

لوکس متر دیجیتال II

لوکس متر دیجیتال III

کالیبراتور صدا

صداسنج

روتامتر

روتامتر II

روتامتر III

روتامتر IV

دوزیمتر صدا

آنمومتر حرارتی II

آنمومتر حرارتی

WBGT متر