با ما تماس بگیرید!

+9821-77439458 - +9821-77471061

معاینات بدو استخدام

مرکز تخصصی طب کار طب و صنعت پیروزی یکی از مراکز مجاز ارایه دهنده معاینات بدو استخدام سازمان تامین اجتماعی میباشد. پذیرش در این مرکز به روز بوده و در اسرع وقت معاینات و آزمایشات صورت گرفته و جواب دهی عصر همانروز صورت میگیرد.